DAKHAL DAHANI PRAPATRA -1 UPLOADING STATUS                                 Back
Block Name Basgit Parcha Bhu Hadbandi Gairmajarua Khass Gairmajarua Aam Bhudan Krayniti Total Total Beneficiary of this Block
MUSHAHARI 1360 274 752 0 290 49
2725
1646
MURAUL 341 6 338 0 185 29 899 501
BANDRA 271 218 300 0 420 124 1333 1810
AURAI 1262 94 633 0 256 25 2270 2269
KATRA 1016 402 292 0 349 52 2111 2030
GAIGHAT 3338 242 105 21 634 37 4377 4460
BOCHAHAN  1322 226 996 22 392 120 3078 3118
SAKRA 1093 174 810 14 544 117 2752 2654
MINAPUR 764 546 2986 0 626 110 5032 5197
KURHANI 3639 390 1446 0 216 185 5876 6100
MOTIPUR 1275 1030 2314 0 844 35 5498 8253
KANTI 877 520 490 0 160 2 2049 2210
SAHEBGANJ 230 331 936 26 314 38 1875 1984
SARAIYA 640 175 862 0 728 8 2413 2689
PAROO 2579 579 1191 0 421 15 4785 4633
MARWAN 432 69 236 15 120 0 872 771
TOTAL 20439 5276 14687 98 6499 946 47945 50325