DAKHAL DAHANI PRAPATRA -2 UPLOADING STATUS
Block Name Basgit Parcha Bhu Hadbandi Gairmajarua Khass Gairmajarua Aam Bhudan Krayniti Total
MUSHAHARI 149 44 297 0 0 0 490
MURAUL 0 0 111 0 1 0 112
BANDRA 0 0 10 0 0 0 10
AURAI 12 13 82 0 0 0 107
KATRA 0 34 12 0 0 0 46
GAIGHAT 3 1 18 0 7 0 29
BOCHAHAN  17 16 0 0 0 0 33
SAKRA 28 0 6 0 4 0 38
MINAPUR 0 13 8 0 4 0 25
KURHANI 0 16 0 0 23 0 39
MOTIPUR 0 54 24 0 17 0 95
KANTI 3 2 80 0 9 0 94
SAHEBGANJ 16 0 0 0 1 0 17
SARAIYA 2 0 12 0 8 0 22
PAROO 4 2 6 0 0 0 12
MARWAN 12 18 2 0 0 0 32
TOTAL 246 213 668 0 74 0 1201