DAKHAL DAHANI PRAPATRA -3 UPLOADING STATUS
Block Name Basgit Parcha Bhu Hadbandi Gairmajarua Khass Gairmajarua Aam Bhudan Krayniti Total
MUSHAHARI 23 11 90 0 0 0 124
MURAUL 0 0 110 0 0 0 110
BANDRA 0 0 10 0 0 0 10
AURAI 12 0 68 0 0 0 80
KATRA 0 34 10 0 0 0 44
GAIGHAT 1 0 12 0 0 0 13
BOCHAHAN  17 0 0 0 0 0 17
SAKRA 0 0 33 0 4 0 37
MINAPUR 0 0 2 0 0 0 2
KURHANI 0 15 7 0 0 0 22
MOTIPUR 0 0 11 0 6 0 17
KANTI 1 0 75 0 0 0 76
SAHEBGANJ 1 0 0 0 0 0 1
SARAIYA 2 0 12 0 0 0 14
PAROO 4 0 6 0 0 0 10
MARWAN 9 13 1 0 0 0 23
TOTAL 70 73 447 0 10 0 600