R.K.Mission, Muz. Shirukahin Sharif Kanti Kothiya Mazar L.S.College L.S.College Mahatma Gandhi
Baba Garib Nath Gurudwara Muz. Gurudwara Muz. JUbba Sahani Park,Muz JUbba Sahani Park,Muz JUbba Sahani Park,Muz
JUbba Sahani Park,Muz Fishary Fishary Fishary Fishary Litchi
Litchi Devi Mandir Muz Ashok Astambh at Kolhuya Shaheed Khudi Ram Bose Sardar Ballabh Bhai Patel Kothiya Mazar Kanti
Buddha Basokund Mahavir Birth Place Mahavir Birth Place Sudha Dairy Muzaffarpur Reva Ghat , Muz.